Положення про відділ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

12.04.2016 № 145/6

(у редакції наказу Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

13.03.2017 № 100/6)

 

  ПОЛОЖЕННЯ

про відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації  та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

 

1. Загальні положення

 1.1. Відділвзаємодіїзсуб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області  (далі – Відділ) є структурним підрозділом Управління державної реєстраціїГоловного територіального управління юстиції у Житомирській області (далі - Управління державної реєстрації), підпорядкований та підзвітний безпосередньо заступнику начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальнику Управління державної реєстрації (далі - начальник Управління державної реєстрації) та начальнику Головного територіального управління юстиції у Житомирській області (далі – начальник Головного територіального управління юстиції).

           Відділ створюється, реорганізується та ліквідується відповідно до наказу Міністерства юстиції України.

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативними актами, наказами  Міністерства юстиції України, дорученнями Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, а також цим Положенням.

 

2.Завдання і функції Відділу

             2.1.Основними завданнями Відділу є:

 2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації.

 2.1.2. Організаційне і методичне забезпечення, а також координація діяльності суб’єктів державної реєстрації Житомирської області з питань державної реєстрації.

 2.1.3. Збір та узагальнення інформації, пов’язаної з здійсненням суб’єктами державної реєстрації Житомирської області заходів, пов’язаних із проведенням інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на сприяння правової обізнаності населення та доведення до широкого кола громадськості законодавчих нововведень у всіх сферах діяльності суб’єктів державної реєстрації.

             2.2.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 2.2.1. Здійснює координацію діяльності суб’єктів державної реєстрації Житомирської області у сфері державної реєстрації;

 2.2.2. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

 2.2.3. Здійснює моніторинг суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність на території області;

 2.2.4. Здійснює відповідно до законодавства контроль (нагляд) за організацією роботи суб’єктів державної реєстрації Житомирської області;

 2.2.5. Забезпечує надання методичної допомоги суб’єктам державної реєстрації;

 2.2.6. Організовує заходи з підвищення кваліфікації суб’єктів державної реєстрації;

 2.2.7. Приймає участь у правороз’яснювальній роботі щодо застосування норм законодавства в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державної реєстрації прав на нерухоме майно, в тому числі шляхом висвітлення відповідних матеріалів на веб-сайті Управління державної реєстрації;

 2.2.8. Аналізує та узагальнює практику застосування законодавства у сфері державної реєстрації суб’єктами державної реєстрації шляхом моніторингу даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 2.2.9. Готує пропозиції щодо удосконалення законодавства в сфері державної реєстрації та подає їх на розгляд начальнику Управління державної реєстрації та його заступникам;

 2.2.10. Вносить пропозиції начальнику Управління державної реєстрації та його заступникам щодо удосконалення роботи суб’єктів державної реєстрації у сфері державної реєстрації;

 2.2.11. Проводить спеціальні перевірки наявності в осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав;

 2.2.12. Взаємодіє з підприємствами, установами, організаціями з метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до компетенції Відділу;

 2.2.13. Взаємодіє з державними підприємствами Міністерства юстиції України;

 2.2.14 Здійснює інші повноваження, з метою підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів  Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України.

 2.3. Відділ з метою організації своєї діяльності:

             2.3.1. Приймає участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих Мін’юстом, а також організовує роботу в Управлінні державної реєстрації щодо проведення навчальних заходів (семінари, лекції, тренінги, тощо) у сфері державної реєстрації, проводить стажування працівників у сфері державної реєстрації.

            2.3.2. За дорученням Мін’юсту проводить або бере участь у проведенні перевірок суб’єктів державної реєстрації.

   3.     Права Відділу

 Відділ має право:

 3.1. Одержувати безоплатно в установленому законом порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, з питань, що стосуються діяльності Відділу.

 3.2. Залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду  питань, що належать до компетенції Відділу.

 3.3. Представляти Управління державної реєстрації в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Відділу.

 3.4.  За погодженням з керівником Управління державної реєстрації скликати та проводити наради для вирішення питань, що належать до компетенції Відділу.

 3.5. Брати участь у нарадах, семінарах, конференціях, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

     3.6.  Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів у сфері державної реєстрації.

 3.7. Вносити начальнику Управління державної реєстрації пропозиції з питань організації роботи Відділу.

 4.     Організація роботи Відділу.                                 

            4.1.Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво Відділом.

           4.2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління державної реєстрації.

           4.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра та яка має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

            Не може бути призначена на посаду начальника Відділу особа, щодо якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про  запобігання корупції».

            4.4. Начальник Відділу:

            4.4.1. Організовує та контролює роботу Відділу, розподіляє функціональні обов’язки між працівниками Відділу, встановлює ступінь відповідальності працівників Відділу та забезпечує дотримання виконавської дисципліни.

              4.4.2. Забезпечує виконання Відділом покладених на нього завдань, дотримання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністерства юстиції України, наказів Головного територіального управління юстиції.

            4.4.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед начальником Управління державної реєстрації.

            4.4.4. Вносить на розгляд начальника Управління державної реєстрації та його заступникам  пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації, а також щодо удосконалення роботи Відділу.

            4.4.5. Звітує перед начальником Управління державної реєстрації та його заступникам щодо виконання покладених на Відділ завдань та планів роботи Відділу.

            4.4.6. Подає начальнику Управління державної реєстрації пропозиції щодо структури Відділу, призначень на посади та звільнення з посад працівників Відділу.

            4.4.7. Готує проект положення про Відділ та зміни до нього, а також подає його на затвердження начальнику Головного територіального управління юстиції.

            4.4.8. Підписує посадові інструкції працівників Відділу.

            4.4.9. При виконанні своїх посадових обов’язків співпрацює з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції з питань, що стосуються діяльності Відділу.

            4.4.10.  Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 4.5. У разі відсутності начальника Відділу його заміщує заступник начальника Відділу.

 5.     Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами.

             Відділ у своїй роботі взаємодіє із структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Відділом, Головним територіальним управлінням юстиції, Міністерством юстиції України.

 6.     Відповідальність Відділу.

             6.1.  Начальник та працівники Відділу несуть відповідальність за:

             6.1.1. Несвоєчасне та неякісне виконання завдань, визначених цим Положенням, та доручень керівництва.

             6.1.2. Недотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх організаційно - розпорядчих актів Головного територіального управління юстиції при здійсненні покладених функцій.

             6.1.3. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог щодо охорони праці та протипожежної безпеки.

             6.1.4. Недостовірність даних у підготовлених документах.

             6.2. Покладення на начальника та працівників Відділу обов’язків, що не належать до їх компетенції, не допускаються.

             6.3. Дії або бездіяльність працівників Відділу можуть бути оскаржені до суду.                                   

 7. Порядок внесення змін і доповнень до Положення.

            Зміни і доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення його у новій редакції та затвердження у встановленому порядку.

       

Начальник відділу                                                                                                                                                                         О. О. Бистрицька

 


TIME:0.082
QUERIES: 35