До уваги засновників друкованих засобів масової інформації

 

          Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами.

     Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником. Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

     Державній реєстрації згідно з частиною другою ст. 11 Закону підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.

     Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

      Законодавчі акти, що регулюють порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

     Порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації регулюється:

 ПРАВО НА ЗАСНУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАЛЕЖИТЬ:

❶       Громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;

❷       Юридичним особам України та інших держав;

❸       Трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження здійснюється:

 • загальнодержавної, регіональної (дві та більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження – Міністерством юстиції України;
 • місцевої сфери розповсюдження - структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Мінюсту.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ

ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ)

ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

❶ Заява про державну реєстрацію (перереєстрацію) ДЗМІ;

 ЗАВАНТАЖИТИ zrazok.doc 

 Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою (у разі наявності)).

 ЯКЩО ЗАСНОВНИКОМ Є ФІЗИЧНА ОСОБА:

 ❷   Копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

 ЯКЩО ЗАСНОВНИКОМ Є ЮРИДИЧНА ОСОБА:

 ❷   Засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

❸   Протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

❹   Установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);

❺ Довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами; довіреність, доручення, яке видане фізичною особою, посвідчується нотаріально).

 У разі перереєстрації ДЗМІ додатково подається угода між засновником та правонаступником

(у разі перереєстрації у зв’язку із зміною засновника) та копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації)

 

ЗАЯВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ) ДЗМІ ТА ДОКУМЕНТИ,

ЩО ПОДАЮТЬСЯ РАЗОМ З НЕЮ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ У МІСЯЧНИЙ СТРОК

 

      За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію;
 • про відмову в державній реєстрації;
 • про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;
 • про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

     У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

     Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструвальним органом не більше ніж на три місяці, якщо:

 • засновник (співзасновники) не подав(ли) до органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
 • між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;
 • виникли обставини, за яких з незалежних від реєструвального органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструвального органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).

     Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструвальний орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.

     Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ

     Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених статтею 15 Закону, а саме:

 • якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону;
 • якщо реєструвальним органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
 • якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ.
 • якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

     У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання, реєструвальний орган залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

     У разі, якщо є установлені Законом підстави для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, реєструвальний орган готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ з викладенням підстав відмови – конкретних положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для відмови в державній реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення реєструвального органу та роз’яснюється порядок оскарження рішення до суду.

     Копія наказу про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ надсилається заявникові супровідним листом за підписом керівника Департаменту, територіального органу юстиції на адресу одного із засновників, зазначену в заяві в установлений законом строк.

     Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ або порушення встановленого статтею 13 Закону порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у суді.

 

     Реєстраційний збір за державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

     У разі прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації орган реєстрації письмово повідомляє про це засновнику (співзасновникам) та вказує йому (їм) про необхідність сплатити реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

     Згідно зі статтею 16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» свідоцтво видається після сплати співзасновниками реєстраційного збору.

     Рахунок для сплати реєстраційного збору:

     Банк отримувача: ГУДКСУ у м. Києві

     Код банку отримувача: 820019;

     Одержувач коштів: ГУК у м. Києві;

     Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783;

     Рахунок отримувача: 33214879700001;

     Призначення платежу: за державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

     Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення органу реєстрації про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або адресу, на яку вони безпосередньо вкажуть у заяві).

     Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1287.

     За державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації установлений збір у таких розмірах:

а) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

е) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких іноземний капітал – 120 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

     При цьому: розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків; звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.

     Збір за перереєстрацію друкованого засобу масової інформації чи видачу дубліката свідоцтва

      У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.

     У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації у зв’язку із зміною найменування засновника за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору.

     Видача свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ

     Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновникам) після сплати реєстраційного збору та надання відповідного платіжного документа, який залишається органу реєстрації.

     Друкований засіб масової інформації вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.

     У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців з дня підписання наказу платіжного документа про сплату реєстраційного збору приймається рішення про вилучення з Державного реєстру друкованих ЗМІ відомостей про це друковане ЗМІ та визнається свідоцтво про державну реєстрацію цього друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі/

 

Випуск  друкованого  засобу  масової  інформації  може   бути припинено за рішенням засновника (співзасновників) або суду. 

Засновник (співзасновники) має право припинити випуск видання у  випадках  і  порядку, передбачених  установчим  договором  або статутом редакції чи іншим договором,  укладеним  між  засновником (співзасновниками) і редакцією. 

   Припинення випуску друкованого засобу масової інформації

    Суд припиняє випуск видання у разі порушення  частини  першої статті  3  цього  Закону,  вимог  Закону України "Про реформування державних  і  комунальних  друкованих  засобів масової інформації" або  ліквідації  юридичної  особи, яка є засновником видання. Про своє рішення суд повідомляє реєструючий орган.

   Реєструючий  орган  визнає  свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним у разі: 1)  подання    засновником   (співзасновниками)   погодженого   з  редакцією   письмового   повідомлення   про   припинення   випуску друкованого засобу масової інформації; 2) неподання  після  завершення процесу реформування державних і комунальних   друкованих   засобів   масової  інформації  органами державної влади, іншими державними органами або органами місцевого самоврядування,  які  є  їх засновниками (співзасновниками), заяви про   перереєстрацію   відповідних   друкованих   засобів  масової інформації; 3)  прийняття  рішення  суду  про  припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

  Вилучення тиражу чи окремої його частини допускається  тільки за рішенням або вироком суду, які набрали чинності. 

 

     Довідки за телефоном: (0412) 42-20-76

 


TIME:0.090
QUERIES: 35